Κυκλοφορητές

Αντλίες – Κυκλοφορητές


Γενικά
Η κυκλοφορία του ζεστού νερού γίνεται με τη βοήθεια φυγοκεντρικών αντλιών κατάλληλης κατασκευής, τους κυκλοφορητές.
Χαρακτηριστικό των κυκλοφορητών που χρησιμοποιούνται στις Κεντρικές θερμάνσεις είναι ότι μπορούν να λειτουργούν με νερό θερμοκρασιών μέχρι και 130 οC, οπότε μπορούν να τοποθετούνται στην αναχώρηση, ή μέχρι 100 οC οπότε τοποθετούνται στην επιστροφή.
Οι κυκλοφορητές που χρησιμοποιούνται στις Κεντρικές θερμάνσεις αποτελούνται συνήθως από δύο τμήματα σταθερά συνδεδεμένα, την αντλία και τον ηλεκτροκινητήρα. Ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να είναι σταθερά προσαρμοσμένος στον άξονα της αντλίας (συνήθως στους μικρούς κυκλοφορητές) ή μπορεί να βρίσκεται σε κοινή σταθερή βάση με την αντλία και να συνδέεται με ειδικό ελαστικό σύνδεσμο.
Οι κυκλοφορητές των εγκαταστάσεων Κεντρικής θέρμανσης (Κ.θ.) πρέπει να μπορούν να υπερνικούν τις τριβές που παρατηρούνται κατά τη ροή του ζεστού νερού (κατάλληλου μανομετρικού ύψους), να μπορούν να αποδόσουν την αναγκαία παροχή νερού, να είναι υδρολίπαντοι και να λειτουργούν με χαμηλή στάθμη θορύβου. Η χρήση μη υδρολίπαντων κυκλοφορητών επιτρέπεται όταν διασφαλίζεται η συντήρησή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Για λόγους ασφάλειας και συνεχούς λειτουργίας της εγκατάστασης συνιστάται η χρησιμοποίηση εφεδρικής αντλίας, παράλληλα συνδεδεμένης.

Σύνδεση με το δίκτυο
Η σύνδεση του κυκλοφορητή με τις σωληνώσεις συνήθως γίνεται με ρακόρ ή φλάντζες. Επίσης κατά την εγκατάσταση πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην μεταφορά θορύβων, εκλέγοντας ολιγόστροφους και αθόρυβους κινητήρες, ενώ στην περίπτωση που η βάση της μηχανής θεμελιώνεται στο δάπεδο του λεβητοστασίου πρέπει να ηχομονώνεται, αναλόγως όπως και τα σημεία σύνδεσης του με τους σωλήνες και με τα μέρη του κτιρίου.
Η ηλεκτρική τροφοδότησή του θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ).
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις οδηγίες του κατασκευαστή γενικά και ειδικά στις οδηγίες που αφορούν στην διεύθυνση του άξονα του κυκλοφορητή κατά την εγκατάσταση.

Η σύνδεση του κυκλοφορητού στο δίκτυο του ζεστού νερού συνιστάται να περιλαμβάνει τα παρακάτω όργανα:
1. Δύο βαλβίδες διακοπής πριν και μετά του κυκλοφορητή ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση του κυκλοφορητή από το δίκτυο χωρίς να χρειάζεται άδειασμα του δικτύου από νερό.
2. Μία ρυθμιστική βαλβίδα μετά του κυκλοφορητή για να είναι δυνατή η ρύθμιση της συνολικής πτώσης πίεσης και της παροχής στο δίκτυο, (Εφ΄ όσον ο κυκλοφορητής δεν είναι πολλών ταχυτήτων).
3. Δύο μανόμετρα, ένα πριν και ένα μετά τον κυκλοφορητή, ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση της υπερπίεσης που δημιουργεί η λειτουργία του κυκλοφορητή.
4. Σε εγκαταστάσεις μεγάλου μεγέθους συνιστάται η τοποθέτηση φίλτρου νερού, με καθοριζόμενο στοιχείο στην αναρόφηση του κυκλοφορητή.